Thai Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Lao Malay Vietnamese

logo long

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
Srisamrong Industrial and Community Education College
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ๓ ครั้งซ้อนในรอบ ๑๐ ปี
FIXIT CENTER
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community
V-COP ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนด
เรียนจบแล้ว....ไปไหน
เรียนอาชีวะ จบแล้วมีงานทำ

คณะผู้บริหาร

 • boss
  นายอาณัติชัย จันทิวาสน์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 • nuponนายนุพล ไชศรีจันทร์
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 • pitayatonนายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
วันพุธ, 03 มกราคม 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)... Read More...
IMAGE เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... Read More...
IMAGE การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ V-Net 60
วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2560
การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ V-Net 60 Read More...
IMAGE พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560
วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560
- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 - การกระทําที่ถือเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.... Read More...
IMAGE หล่อเทียนเพื่อเตรียมไปถวายแก่วัดนิคม อำเภอศรีสำโรง เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการ นักเรียนนักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง... Read More...
IMAGE กิจกรรม ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 Read More...
IMAGE รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง... Read More...
IMAGE รณรงค์ไปใช้สิทธิการออกเสียงประชามติ.
วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559
ชาววิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รณรงค์ไปใช้สิทธิการออกเสียงประชามติ. ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม.... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และปวส. ประเภทโควต้า ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และปวส. ประเภทโควต้า ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวช.และปวส. ภาคปกติ
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวช.และปวส. ภาคปกติ Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวส. ภาคสมทบ
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวส. ภาคสมทบ Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวชและปวส. ภาคทวิภาคี
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวชและปวส. ภาคทวิภาคี Read More...
IMAGE ประกาศการมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ (ผู้มีงานทำ) ภาคเรียนที่ 1/2560
วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560
ประกาศการมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ (ผู้มีงานทำ) ภาคเรียนที่ 1/2560 Read More...
IMAGE บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ Read More...
IMAGE ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ... Read More...
IMAGE พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย     Read More...
IMAGE ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
  ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้       Read More...
IMAGE ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก         Read More...
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา Read More...
สถานศึกษาพอเพียง
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
สถานศึกษาพอเพียง            https://youtu.be/AKI5vi_9W64   Read More...
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ – ตอน ธรรมะกับการเงิน    https://youtu.be/CzDKyr9ABSM Read More...
แนะนำศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
แนะนำศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  https://youtu.be/ajr63LjxWro Read More...
แนะนำมูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
แนะนำมูลนิธิยุวสถิรคุณ https://youtu.be/IlR4BH4z0Mw Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2560
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2560
วันศุกร์, 13 ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2560   Read More...
IMAGE พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560
วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560
- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์... Read More...
IMAGE หล่อเทียนเพื่อเตรียมไปถวายแก่วัดนิคม อำเภอศรีสำโรง เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการ... Read More...
IMAGE กิจกรรม ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย... Read More...
IMAGE รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายอาณัติชัย จันทิวาสน์... Read More...
IMAGE รณรงค์ไปใช้สิทธิการออกเสียงประชามติ.
วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559
ชาววิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวช.และปวส. ภาคปกติ
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวส. ภาคสมทบ
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวส.... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวชและปวส. ภาคทวิภาคี
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น... Read More...
IMAGE ประกาศการมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ (ผู้มีงานทำ) ภาคเรียนที่ 1/2560
วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560
ประกาศการมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น ปวช.1และปวส.1 ภาคปกติและภาคสมทบ
วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น... Read More...
IMAGE ประกาศกำหนดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
วันจันทร์, 03 เมษายน 2560
ประกาศกำหนดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน... Read More...
IMAGE บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ Read More...
IMAGE ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง... Read More...
IMAGE พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย  ... Read More...
IMAGE ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
  ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้       Read More...
IMAGE ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก   ... Read More...
IMAGE นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ... Read More...
IMAGE การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ V-Net 60
วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2560
การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ V-Net 60 Read More...
IMAGE ประกาศการมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ (ผู้มีงานทำ) ภาคเรียนที่ 1/2560
วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560
ประกาศการมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น ปวช.1และปวส.1 ภาคปกติและภาคสมทบ
วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวช.และปวส. ภาคปกติ
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวชและปวส. ภาคทวิภาคี
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น... Read More...

header download

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ – ตอน ธรรมะกับการเงิน    

                                       manage
                                      
yawastianrakun padabot
                                        

manage
 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

-ปีการศึกษา2557
-ปีการศึกษา2558
-ปีการศึกษา2559

Facebook Like Box Slider

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

 

© Copyright 2015 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
9 หมู่11 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.055-683006-7  แฟกซ์ 055-683005

Design by Naruecha
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.