Thai Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Lao Malay Vietnamese

logo long

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
Srisamrong Industrial and Community Education College
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ๓ ครั้งซ้อนในรอบ ๑๐ ปี
V-COP ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนด
เรียนจบแล้ว....ไปไหน
เรียนอาชีวะ จบแล้วมีงานทำ

คณะผู้บริหาร

 • boss
  นายอาณัติชัย จันทิวาสน์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 • nuponนายนุพล ไชศรีจันทร์
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 • pitayatonนายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 2
วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561
ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 2 Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. ปี 2562 ประเภทโควตา
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. ปี 2562 ประเภทโควตา     Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครโครงการทุนการศึกษาต่อระดับ ปวส. ทวิวุฒิไทย - จีน
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรับสมัครโครงการทุนการศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทวิวุุฒิไทย - จีน ณ... Read More...
IMAGE การมอบตัวนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ภาคสมทบ(ผู้มีงานทำ) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์, 03 เมษายน 2560
การมอบตัวนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ภาคสมทบ(ผู้มีงานทำ) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 Read More...
IMAGE การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ V-Net 62
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ตัวอย่างกระดาษคำตอบของ ปวช.3  ... Read More...
IMAGE เนื้อหาและจำนวนข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
เนื้อหาและจำนวนข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ระดับ ปวช ระดับ ปวส Read More...
IMAGE โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา EchoVE
วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2561
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ... Read More...
IMAGE บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ Read More...
IMAGE ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ... Read More...
IMAGE พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย     Read More...
IMAGE ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
  ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้       Read More...
IMAGE ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก         Read More...
IMAGE นศ.อบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
นศ.อบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในผู้เรียนอาชีวศึกษา Read More...
IMAGE นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ วก.ศร.จบการศึกษาปี 59... Read More...
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา Read More...
สถานศึกษาพอเพียง
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
สถานศึกษาพอเพียง            https://youtu.be/AKI5vi_9W64   Read More...
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ – ตอน ธรรมะกับการเงิน    https://youtu.be/CzDKyr9ABSM Read More...
แนะนำศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
แนะนำศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  https://youtu.be/ajr63LjxWro Read More...
แนะนำมูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
แนะนำมูลนิธิยุวสถิรคุณ https://youtu.be/IlR4BH4z0Mw Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 2 (2)
วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561
ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 2 Read More...
โรงเรียนพระดาบส..โอกาสแห่งชีวิต (14 พ.ย. 59)
วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนพระดาบส..โอกาสแห่งชีวิต (14 พ.ย. 59) https://youtu.be/44T4wo-TBBU Read More...
ปิดทองแผ่นดิน : โรงเรียนพระดาบส
วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560
ปิดทองแผ่นดิน : โรงเรียนพระดาบส https://youtu.be/Blf-i8wRABg Read More...
โรงเรียนพระดาบส หนึ่งในโครงการพระราชดำริ
วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนพระดาบส หนึ่งในโครงการพระราชดำริ https://youtu.be/5v0J4fkN_Lk Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
วันศุกร์, 14 ธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561     Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561         Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561       Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561
วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561   Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561     Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 19 กันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561   Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
วันพุธ, 19 กันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561   Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
วันพุธ, 19 กันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561
วันพุธ, 19 กันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561     Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
วันพุธ, 19 กันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561     Read More...
IMAGE ประกาศหยุดการเรียนการสอน
วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561
ประกาศหยุดการเรียนการสอน Read More...
IMAGE พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560
วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560
- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์... Read More...
IMAGE หล่อเทียนเพื่อเตรียมไปถวายแก่วัดนิคม อำเภอศรีสำโรง เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการ... Read More...
IMAGE กิจกรรม ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย... Read More...
IMAGE รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายอาณัติชัย จันทิวาสน์... Read More...
IMAGE รณรงค์ไปใช้สิทธิการออกเสียงประชามติ.
วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559
ชาววิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครโครงการทุนการศึกษาต่อระดับ ปวส. ทวิวุฒิไทย - จีน
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรับสมัครโครงการทุนการศึกษาต่อ... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. ปี 2562 ประเภทโควตา
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. ปี... Read More...
IMAGE บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ Read More...
IMAGE ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง... Read More...
IMAGE พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย  ... Read More...
IMAGE ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
  ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้       Read More...
IMAGE ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก   ... Read More...
IMAGE นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ... Read More...
IMAGE การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ V-Net 62
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National... Read More...
IMAGE ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561
ร่างประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง... Read More...
IMAGE ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดฝึกห้องปฏิบัติการครัวร้อน
วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ... Read More...
IMAGE เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครโครงการทุนการศึกษาต่อระดับ ปวส. ทวิวุฒิไทย - จีน
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรับสมัครโครงการทุนการศึกษาต่อ... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. ปี 2562 ประเภทโควตา
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. ปี... Read More...

header download

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560

Doc 25600313105920 898363

1

5

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

- การกระทําที่ถือเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560

 สรุป 13 ข้อ สาระสำคัญใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560
 1. การฝากร้านใน Facebook, IG ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
2. ส่ง SMS โฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
3. ส่ง Email ขายของ ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
4. กด Like ได้ไม่ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ฯ ยกเว้นการกดไลค์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน เสี่ยงเข้าข่ายความผิดมาตรา 112 หรือมีความผิดร่วม
5. กด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่น อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพ์ฯ โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่ 3
6. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระทำเอง สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น ความเห็นในเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมไปถึงเฟซบุ๊ก ที่ให้แสดงความคิดเห็น หากพบว่าการแสดงความเห็นผิดกฎหมาย เมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบได้ทันที เจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด
7.สำหรับ แอดมินเพจ ที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เมื่อพบข้อความที่ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ฯ เมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแลแล้ว จะถือเป็นผู้พ้นผิด
8. ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจาร ที่ทำให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้
9. การโพสเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชู ชื่นชม อย่างให้เกียรติ
10. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียเชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย
11. การโพสต์ด่าว่าผู้อื่น มีกฏหมายอาญาอยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง หรือถูกตัดต่อ ผู้ถูกกล่าวหา เอาผิดผู้โพสต์ได้ และมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
12. ไม่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ
13. ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่น เช่น สวัสดี อวยพร ไม่ผิด ถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หารายได้

                                       manage
                                      
yawastianrakun padabot
                                        

manage
 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

-ปีการศึกษา2557
-ปีการศึกษา2558
-ปีการศึกษา2559

Facebook Like Box Slider

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

 

© Copyright 2015 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
9 หมู่11 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.055-683006-7  แฟกซ์ 055-683005

Design by Naruecha
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.