Thai Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Lao Malay Vietnamese

logo long

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
Srisamrong Industrial and Community Education College
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ๓ ครั้งซ้อนในรอบ ๑๐ ปี
FIXIT CENTER
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community
V-COP ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนด
เรียนจบแล้ว....ไปไหน
เรียนอาชีวะ จบแล้วมีงานทำ

คณะผู้บริหาร

 • boss
  นายอาณัติชัย จันทิวาสน์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 • nuponนายนุพล ไชศรีจันทร์
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 • pitayatonนายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
วันพุธ, 03 มกราคม 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)... Read More...
IMAGE เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... Read More...
IMAGE การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ V-Net 60
วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2560
การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ V-Net 60 Read More...
IMAGE พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560
วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560
- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 - การกระทําที่ถือเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.... Read More...
IMAGE หล่อเทียนเพื่อเตรียมไปถวายแก่วัดนิคม อำเภอศรีสำโรง เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการ นักเรียนนักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง... Read More...
IMAGE กิจกรรม ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 Read More...
IMAGE รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง... Read More...
IMAGE รณรงค์ไปใช้สิทธิการออกเสียงประชามติ.
วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559
ชาววิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รณรงค์ไปใช้สิทธิการออกเสียงประชามติ. ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม.... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และปวส. ประเภทโควต้า ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และปวส. ประเภทโควต้า ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวช.และปวส. ภาคปกติ
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวช.และปวส. ภาคปกติ Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวส. ภาคสมทบ
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวส. ภาคสมทบ Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวชและปวส. ภาคทวิภาคี
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวชและปวส. ภาคทวิภาคี Read More...
IMAGE ประกาศการมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ (ผู้มีงานทำ) ภาคเรียนที่ 1/2560
วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560
ประกาศการมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ (ผู้มีงานทำ) ภาคเรียนที่ 1/2560 Read More...
IMAGE บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ Read More...
IMAGE ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ... Read More...
IMAGE พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย     Read More...
IMAGE ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
  ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้       Read More...
IMAGE ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก         Read More...
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา Read More...
สถานศึกษาพอเพียง
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
สถานศึกษาพอเพียง            https://youtu.be/AKI5vi_9W64   Read More...
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ – ตอน ธรรมะกับการเงิน    https://youtu.be/CzDKyr9ABSM Read More...
แนะนำศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
แนะนำศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  https://youtu.be/ajr63LjxWro Read More...
แนะนำมูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
แนะนำมูลนิธิยุวสถิรคุณ https://youtu.be/IlR4BH4z0Mw Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2560
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2560
วันศุกร์, 13 ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2560   Read More...
IMAGE พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560
วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560
- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์... Read More...
IMAGE หล่อเทียนเพื่อเตรียมไปถวายแก่วัดนิคม อำเภอศรีสำโรง เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการ... Read More...
IMAGE กิจกรรม ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย... Read More...
IMAGE รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายอาณัติชัย จันทิวาสน์... Read More...
IMAGE รณรงค์ไปใช้สิทธิการออกเสียงประชามติ.
วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559
ชาววิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวช.และปวส. ภาคปกติ
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวส. ภาคสมทบ
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวส.... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวชและปวส. ภาคทวิภาคี
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น... Read More...
IMAGE ประกาศการมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ (ผู้มีงานทำ) ภาคเรียนที่ 1/2560
วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560
ประกาศการมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น ปวช.1และปวส.1 ภาคปกติและภาคสมทบ
วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น... Read More...
IMAGE ประกาศกำหนดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
วันจันทร์, 03 เมษายน 2560
ประกาศกำหนดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน... Read More...
IMAGE บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ Read More...
IMAGE ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง... Read More...
IMAGE พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย  ... Read More...
IMAGE ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
  ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้       Read More...
IMAGE ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก   ... Read More...
IMAGE นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ... Read More...
IMAGE การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ V-Net 60
วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2560
การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ V-Net 60 Read More...
IMAGE ประกาศการมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ (ผู้มีงานทำ) ภาคเรียนที่ 1/2560
วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560
ประกาศการมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น ปวช.1และปวส.1 ภาคปกติและภาคสมทบ
วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวช.และปวส. ภาคปกติ
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น... Read More...
IMAGE ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ปวชและปวส. ภาคทวิภาคี
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น... Read More...

header download

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/2559/140759

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560

Doc 25600313105920 898363

1

5

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

- การกระทําที่ถือเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560

 สรุป 13 ข้อ สาระสำคัญใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560
 1. การฝากร้านใน Facebook, IG ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
2. ส่ง SMS โฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
3. ส่ง Email ขายของ ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
4. กด Like ได้ไม่ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ฯ ยกเว้นการกดไลค์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน เสี่ยงเข้าข่ายความผิดมาตรา 112 หรือมีความผิดร่วม
5. กด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่น อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพ์ฯ โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่ 3
6. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระทำเอง สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น ความเห็นในเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมไปถึงเฟซบุ๊ก ที่ให้แสดงความคิดเห็น หากพบว่าการแสดงความเห็นผิดกฎหมาย เมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบได้ทันที เจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด
7.สำหรับ แอดมินเพจ ที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เมื่อพบข้อความที่ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ฯ เมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแลแล้ว จะถือเป็นผู้พ้นผิด
8. ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจาร ที่ทำให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้
9. การโพสเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชู ชื่นชม อย่างให้เกียรติ
10. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียเชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย
11. การโพสต์ด่าว่าผู้อื่น มีกฏหมายอาญาอยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง หรือถูกตัดต่อ ผู้ถูกกล่าวหา เอาผิดผู้โพสต์ได้ และมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
12. ไม่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ
13. ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่น เช่น สวัสดี อวยพร ไม่ผิด ถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หารายได้

หล่อเทียนเพื่อเตรียมไปถวายแก่วัดนิคม อำเภอศรีสำโรง เนื่องในวันเข้าพรรษา

ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการ นักเรียนนักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ร่วมกันหล่อเทียนเพื่อเตรียมไปถวายแก่วัดนิคม อำเภอศรีสำโรง เนื่องในวันเข้าพรรษา

13615372 1772893842922886 2013475869787978949 n

{gallery}2559/140759{/gallery}

                                       manage
                                      
yawastianrakun padabot
                                        

manage
 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

-ปีการศึกษา2557
-ปีการศึกษา2558
-ปีการศึกษา2559

Facebook Like Box Slider

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

 

© Copyright 2015 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
9 หมู่11 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.055-683006-7  แฟกซ์ 055-683005

Design by Naruecha
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.